REGULAMIN PRACY - pcez-bytów

Przejdź do treści
BIP > Dokumenty szkolne
REGULAMIN PRACY
RADY PEDAGOGICZNEJ
Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej
w Bytowie
Rozdział I Zasady ogólne.
Rozdział II Kompetencje Rady.
Rozdział III Zadania Przewodniczącego i członków Rady.
Rozdział IV Organizacja pracy Rady.
Rozdział I
Zasady ogólne
§ 1
Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty (z późniejszymi zmianami) jako integralną część statutu Centrum.
§ 2
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Centrum realizującym zadania wynikające ze statutu oraz innych regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań dotyczących kształcenia wychowania i opieki.
2. Na swoich plenarnych i nadzwyczajnych zebraniach - w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną Centrum.
3. W skład Rady wchodzą nauczyciele pełnozatrudnieni , niepełnozatrudnieni oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych jako jej członkowie.
4. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Centrum.
§ 3
W zebraniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek członków Rady, w szczególności:
• przedstawiciele organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego,
• przedstawiciele szkół i zakładów współpracujących z Centrum,
• przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego szkół współpracujących
• pracownicy niepedagogiczni. Rada może ograniczyć ich udział do wskazanych punktów obrad.

Rozdział II
Kompetencje Rady
§ 4
Do podstawowych zadań Rady należy:
1. Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2. Okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy Centrum.
3. Kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swych członków zgodnie z Konstytucją RP.
4. Organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego.
5. Współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów.
§ 5
Rada na swoim plenarnym posiedzeniu zatwierdza:
1. Wyniki klasyfikacji i promocji uczniów.
2. Roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Centrum.
3. Wnioski komisji i zespołów przedmiotowych, stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę.
4. Propozycje prowadzenia w Centrum eksperymentów dydaktycznych i pedagogicznych, programy autorskie i indywidualny tok nauki uczniów.
5. Wnioski opiekunów klas oraz innych pracowników Centrum w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar do skreślenia z listy uczniów włącznie.
6. Regulaminy o charakterze wewnętrznym.
7. Projekt statutu Centrum oraz wprowadzane do niego zmiany.
8. Tematykę wewnętrznego samokształcenia.
9. Na wniosek rodziców program i warunki prowadzenia przedmiotów nadobowiązkowych.
§ 6
Na posiedzeniu plenarnym Rada opiniuje:
1. Tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
2. Wnioski dyrektora dotyczące organizacji pracy Centrum.
3. Plan finansowy Centrum oparty na przyznanych szkole limitach.
4. Wnioski o przyznanie nauczycielom i pracownikom Centrum odznaczeń, nagród oraz innych form uznania z wyjątkiem nagród dyrektora.
5. Propozycje przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego nauczycielom wynagrodzenia oraz odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
6. Kandydatów do powierzenia funkcji kierowniczej w Centrum.
§ 7
Rada, ustala szczegółowe kryteria oceny i zachowania ucznia oraz tryb i zasady jej ustalania.
§ 8
Rada może ustanowić odznaki dla uczniów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w określonej dziedzinie, ustalając wzór odznaki oraz warunki jej uzyskania.
§ 9
1. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora Centrum.
2. Rada Pedagogiczna może wystąpić do Dyrektora Centrum o odwołanie nauczyciela z pełnienia funkcji kierowniczej.
3. W przypadku określonym w ust. 1 i 2 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

§ 10
Rada pedagogiczna wybiera spośród członków dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej powołanej przez organ prowadzący Centrum do wyłonienia dyrektora Centrum w głosowaniu tajnym.

Rozdział III
Zadania Przewodniczącego i członków Rady
§ 11
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej z urzędu jest Dyrektor Centrum, który jest zobowiązany do:
1. Realizacji uchwał Rady.
2. Tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego Centrum.
3. Oddziaływania na postawę nauczycieli pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
4. Dbania o autorytet Rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli.
5. Zapoznawanie Rady z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form jego realizacji.
6. Analizowania stopnia realizacji uchwał Rady.
§ 12
Dyrektor Centrum wstrzymuje wykonanie uchwał Rady niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu realizacji uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Centrum i sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
§ 13
Członek Rady jest zobowiązany do:
1. Współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady.
2. Przestrzegania postanowień prawa oświatowego oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora Centrum.
3. Czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady i jej komisji do których został powołany oraz wewnętrznym samokształceniu.
4. Realizowania uchwał Rady także wtedy kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia.
5. Składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań.
6. Przestrzegania tajemnicy służbowej tj.nie ujawniania spraw omawianych na posiedzeniach Rady, a w szczególności tych, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców jak również nauczycieli i innych pracowników Centrum. 7.W przypadku stwierdzenia naruszenia tajemnicy służbowej przez członka Rady, zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej wynikającej z Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy.


Rozdział IV
Organizacja pracy rady
§ 14
1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy Centrum.
2. Rada obraduje na zebraniach plenarnych i powołanych przez siebie komisjach nadzwyczajnych.
3. Zebrania Rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym.
§ 15
1. Zebranie Rady może być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu bezpośrednio nadzorującego Centrum lub co najmniej 1/3 członków Rady.
2. O zebraniu Rady Dyrektor zarządzeniem powiadamia członków Rady przynajmniej na 3 dni przed jej terminem. 3.W przypadkach nadzwyczajnych dyrektor może zwołać posiedzenie Rady bez zachowania terminu wskazanego w pkt.2.
4. Zebrania plenarne Rady organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania lub promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb. 5.Czas trwania posiedzenia nie powinien przekraczać 3 godziny, w uzasadnionych przypadkach Rada może podjąć decyzję o przedłużeniu trwania posiedzenia. 6.Każdego członka Rady obowiązuje zwięzłość i rzeczowość wypowiedzi oraz takt i kultura dyskusji.
§ 16
1.Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykle większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 2.Rada zatwierdza porządek posiedzenia. 3.Głosowanie w sprawie porządku posiedzenia odbywa się po otwarciu posiedzenia i stwierdzeniu jego prawomocności. 4.Rada może podejmować uchwały, które niezależnie od jej utrwalenia w protokole posiedzenia Rady sporządza się w formie odrębnych dokumentów, zawierających w szczególności: tytuł uchwały, podstawę prawną , tekst uchwały i podpis przewodniczącego Rady. 5. Uchwałami ,które bezwzględnie wymagają formy opisanej w pkt.4, są uchwały w sprawach: opinii związanych z obsadą stanowiska Dyrektora i innych stanowisk kierowniczych w Centrum, wniosków o odwołanie ze stanowiska kierowniczego, Statutu lub zmian Statutu, skreślenia z listy uczniów, regulaminu, klasyfikacji uczniów. Integralną częścią uchwał stanowią załączniki , które zawierają uzasadnienie ich podjęcia.
2. Głosowanie nad przyjęciem uchwały może się odbywać w trybie jawnym lub tajnym.
3. Tryb głosowania nad uchwałą ustala Rada w głosowaniu jawnym.
§ 17
Organizacja wewnętrzna Rady Pedagogicznej.
1. Rada powołuje w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne zespoły i Komisje, których działalność może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy nauczycieli.
2. Pracą zespołu, komisji kieruje przewodniczący powołany przez Radę lub komisję na wniosek przewodniczącego Rady.
3. Komisja, zespół składa na zebraniu plenarnym sprawozdanie Rady, sprawozdanie z wyników swojej pracy, formułując opinie lub wnioski do zatwierdzenia przez Radę.
§ 18
Nieobecność na posiedzeniu Rady:
1. Członkowie Rady usprawiedliwiają swoja nieobecność na posiedzeniu Rady jej przewodniczącemu na piśmie.
2. Nie usprawiedliwioną nieobecność członka Rady na jej posiedzeniu należy traktować jako nieobecność w pracy z wszystkimi konsekwencjami.
§ 19
Dokumentacja prac Rady
1. Z zebrania Rady oraz zebrania komisji sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania, wpisuje się go do księgi protokołów Rady lub księgi protokołów komisji, zespołu. 2.Protokół posiedzenia Rady powinien zawierać: a) numer, datę oraz numery podjętych uchwał, b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum), c) listę obecnych i nieobecnych członków Rady wraz z uzasadnieniem nieobecności, d) zatwierdzony porządek obrad, e) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia, f) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz przedmiot zgłoszonych i uchwalonych wniosków.
2. Protokół zebrania wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.
3. Członkowie Rady mogą zapoznać się z treścią protokołu i zgłosić ewentualnie poprawki przewodniczącemu Rady. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu ewentualnych poprawek do protokołu.
4. Protokół z posiedzenia Rady jest zatwierdzany na jej następnym posiedzeniu (w uzasadnionych przypadkach na kolejnym) w ten sposób, że Rada podejmuje uchwałę o jego zatwierdzeniu.
5. Podstawowym dokumentem działalności Rady (komisji) są książki protokołów.
6. Księgi protokołów należy udostępnić na terenie Centrum jej nauczycielom, upoważnionym nauczycielom zatrudnionym w organach nadzorujących szkołę upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

Regulamin został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 15-09- 2006 i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Wróć do spisu treści