Program wychowawczy - pcez-bytów

Przejdź do treści
BIP > Dokumenty szkolne
 
         Podstawa prawna:
 
·      Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 
·      Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 
·      Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1379).
 
·      Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 
·      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977).
 
·      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze­gólnych typach szkół (Dz.U. z 2016 r. poz. 895).
 
·      Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 
·      Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
 
·      Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwa­mi używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 298).
 
·      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placów­kach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532).
 
·      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, infor­macyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 
·      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostoso­wanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1113).
 
·      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 
·      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 
·      Statut   Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Wstęp
 
 
   Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną wynikają­cych z przyjętej w placówce koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem placówki i wewnątrz- szkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profi­laktycznych placówki jest współpraca całej społeczności placówki oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w placówce, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą placówki, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego ze słuchaczy oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wycho­wanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany po­przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.
 
 
Program wychowawczo-profilaktyczny placówki tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.
 
 
Program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do słuchaczy, rodziców i nauczycieli.
 
 
Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku placówki, z uwzględnieniem:
 
·         wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej),
 
·         wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 
·         ewaluacji programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2016/2017,
 
·         wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.),
 
·         innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla placówki (np. koncep­cja funkcjonowania i rozwoju placówki opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).
 
 
 Podstawowym celem realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału placówki.
 
 Podstawowe zasady realizacji  programu wychowawczo- -profilaktycznego obejmują:
 
·      powszechną znajomość założeń programu - przez uczniów, rodzi­ców i wszystkich pracowników szkoły,
 
·      zaangażowanie wszystkich podmiotów i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 
·      respektowanie praw wszystkich członków placówki  oraz kompetencji organów PCEZ (dyrektor, samo­rząd słuchaczy),
 
·      współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym placówki (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną placówki),
 
·      współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,
 
·      inne (ważne dla placówki, wynikające z jej potrzeb, specyfiki).
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Misja placówki
 
 
Misją placówki jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu  odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur.
 
Placówka zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wy­miarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją placówki jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie  i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu placówki poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją placówki jest j także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.
 
III. Sylwetka absolwenta
 
Dążeniem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie jest przygotowanie uczniów i słuchaczy do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń i słuchacz kończący placówkę posiada następujące cechy:
 
·      kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
 
·      zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 
·      szanuje siebie i innych,
 
·      jest odpowiedzialny,
 
·      zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje placówki,
 
·      przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
 
·      zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
 
·      jest tolerancyjny,
 
·      korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wyko­rzystuje narzędzia i technologie informatyczne, o jest ambitny, o jest kreatywny,
 
·      jest odważny,
 
·      jest samodzielny,
 
·      posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
 
·      szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
 
·      jest odporny na niepowodzenia,
 
·      integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole,
 
·      inne (ważne z perspektywy przyjętych wartości oraz celów wycho­wawczych i profilaktycznych placówki).
 
 
IV. Cele ogólne
 
 
Działalność wychowawcza w placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia, słuchacza i wy­chowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:
 
1) fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia, słuchacza i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
 
 
2) psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmo­nii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności; ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyja­jącego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej;
 
3) społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
 
4) aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdro­wia oraz poczucia sensu istnienia.
 
Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:
 
1)         współdziałanie całej społeczności placówki na rzecz kształtowania u uczniów i słuchaczy wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta;
 
2)         kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważ­niejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych;
 
3)         współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budo­wania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zacho­wań proekologicznych;
 
4)         wzmacnianie wśród uczniów, słuchaczy i wychowanków więzi z placowką oraz społecznością lokalną;
 
5)         kształtowanie przyjaznego klimatu w placówce, budo­wanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i słuchaczy i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;
 
6)         doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą słuchaczy;
 
7)         wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów;
 
8)         kształtowanie u uczniów i słuchaczy postaw prospołecznych, w tym poprzez  możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów i słuchaczy w życiu społecznym;
 
9)         przygotowanie uczniów i słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;
 
10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych j mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.
 
  Działalność edukacyjna w placówce polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów, słuchaczy i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.
 
 
Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:
 
1)   poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych i środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz |postępowania w tego typu przypadkach;
 
2)   rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i spo­łecznych słuchaczy;
 
3)   kształtowanie u uczniów słuchaczy umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji;
 
4)   kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów, słuchaczy i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu;
 
5)         prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i objawów używania środków odurzających, substancji psychotropo­wych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania interwencji profilaktycznej;
 
6)         doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psycho­tropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktyw­nych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.
 
   Działalność informacyjna w placówce polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów i słuchaczy oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników placówki.
 
 
   Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:
 
1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów pro­wadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych;
 
2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, słuchaczy i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych;
 
3) przekazanie informacji uczniom, słuchaczom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat kon­sekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 
4) informowanie uczniów, słuchaczy i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.
 
 
Działalność profilaktyczna w placówce polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.
 
 
    Działalność profilaktyczna obejmuje:
 
1)         wspieranie wszystkich uczniów, słuchaczy i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, któ­rych celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych sub­stancji psychoaktywnych,
 
2)         wspieranie uczniów, słuchaczy i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych;
 
3)         wspieranie uczniów, słuchaczy i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psy­chotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoak­tywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymaga­jące leczenia.
 
  Działania te obejmują w szczególności:
 
1)    realizowanie wśród uczniów, słuchaczy i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i gru­powych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomen­dowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
 
2)    przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdol­nienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspo­kajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej;
 
3)    kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środ­ków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastęp­czych, nowych substancji psychoaktywnych przez słuchaczy, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych;
 
4)    doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez słuchaczy i wychowanków zachowań ryzykownych;
 
5)    włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 7lb ust. Ib ustawy o o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków i zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.
 
 
 
  W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wycho­wawczej są ukierunkowane na:
 
·         wspomaganie rozwoju ucznia i słuchacza w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 
·         przygotowanie uczniów i słuchaczy do prawidłowego funkcjonowania w gru­pie społecznej (placówce, klasie),
 
·         wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, o rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i moż­liwości,
 
·         budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 
·         przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 
·         przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 
·         troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczy­cieli i rodziców.
 
   Zadania profilaktyczne programu to:
 
·         zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w placówce,
 
·         znajomość zasad ruchu drogowego - bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 
·         promowanie zdrowego stylu życia, o kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 
·         rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekar­skich, papierosów, alkoholu i narkotyków),
 
·         eliminowanie z życia placówki agresji i przemocy rówieśniczej
 
·         niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 
·         wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, słuchaczy i wychowanków, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
 
·         uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.
 
 
V. Struktura oddziaływań wychowawczych
 
1.    Dyrektor placówki:
 
·         stwarza warunki do realizacji procesu wychowawczego w placówce,
 
·         sprawuje opiekę nad uczniami i słuchaczami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 
·         dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej placowki,
 
·         inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji słuchaczy,
 
·         stwarza warunki do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
 
·         współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem,
 
·         wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 
·          nadzoruje zgodność działania placówki ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów i słuchaczy, kompetencji organów placówki,
 
·         nadzoruje realizację programu wychowawczo-profilaktycznego.
 
 
2.  Rada pedagogiczna:
 
·         uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej placówki i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 
·         opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwała go,
 
·         opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania  nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
 
·         uczestniczy w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego,
 
·         uczestniczy w ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego.
 
 
 
3.  Nauczyciele:
 
·         współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań i wychowawczych, uczestniczą w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego,
 
·         reagują na obecność w placówce osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia, słuchacza i wychowanka,
 
·         reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, słuchaczy i wychowanków,
 
·         przestrzegają obowiązujących w placówce procedur postępowania
 
·         sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 
·         udzielają uczniom i słuchaczom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń,
 
·         kształcą i wychowują młodzież w duchu patriotyzmu i demokracji,
 
·         rozmawiają z uczniami, słuchaczami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 
·         wspierają zainteresowania i rozwój osobowy  ucznia, słuchacza i wychowanka.
 
 
4.    Opiekunowie grup-turnusu:
 
 
·         diagnozują sytuację wychowawczą w klasie-grupie,
 
·          rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów i słuchaczy,
 
·         na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w programie wychowawczo-profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy-grupy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego oraz potrzeby uczniów i słuchaczy,
 
·         przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 
·         zapoznają uczniów i słuchaczy swoich klas-grup  i ich rodziców z prawem wewnątrz-szkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami placówki,
 
·         są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 
·         oceniają zachowanie uczniów i słuchaczy swojej klasy-grupy, zgodnie z obowiązującymi w placówce procedurami,
 
·         współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogami szkolnymi szkół macierzystych oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 
·         wspierają uczniów i słuchaczy potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 
·         rozpoznają oczekiwania swoich uczniów, słuchaczy i ich rodziców, o dbają o dobre relacje słuchaczy w klasie,
 
·         podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 
·         współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 
·         podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.
 
 
 
 
5.  Zespół wychowawców:
 
·         opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz słuchaczy, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 
·         analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 
·         ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy
 
·         przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej placówki,
 
·         inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej placówki.
 
 
 
  VI. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2017/2018
 
 
OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO
 
1.    Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów i słuchaczy.
 
2.    Wszyscy uczniowie i słuchacze wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.
 
3.    Poprawa frekwencji uczniów i słuchaczy na zajęciach lekcyjnych. 98% uczniów i słuchaczy systematycznie realizuje obowiązek szkolny.
 
 
OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO:
 
1.     Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.
 
2.     100% uczniów i słuchaczy jest świadomych zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem.
 
OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO:
 
1.     Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 
2.     Przeprowadzenie  zajęć  psychoedukacyjnych w klasach-grupach na temat umiejętności samooceny i  rozpoznawania swoich predyspozycji.
 
3.     100% uczniów i słuchaczy potrafi wskazać swoje mocne i słabe strony.
 
4.     98% uczniów i słuchaczy potrafi wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.
 
OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO:
 
1.     Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w placówce norm i wartości.
 
2.     Wychowawcy zapoznają uczniów, słuchaczy i rodziców z systemem wartości przyjętych w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.
 
3.     Poprawa relacji pomiędzy pracownikami placówki  a uczniami i słuchaczami.
 
W roku szkolnym 2017/2018 90% uczniów i słuchaczy w swoich zachowaniach kieruje się normami wynikającymi z przyjętych  w placówce.
 
   
VII.         Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego.
 
Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu infor­macji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego.
 
Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:
 
1)    obserwację zachowań uczniów, słuchaczy i zachodzących w tym zakresie zmian,
 
2)    analizę dokumentacji,
 
3)    przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, słuchaczy i nauczycieli,
 
4)    wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
 
5)    analizy przypadków
 
 
    Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołanego przez dyrektora.
 
Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez radę Pedagogiczna w dniu 30.09.2017 r.
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Wróć do spisu treści