Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie
26 sierpnia 2020

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Na terenie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

 

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, organu prowadzącego , Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.
 2. Osoby z zewnątrz na terenie placówki:
 1. Do placówki nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. W pomieszczeniach ogólnodostępnych centrum, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.
 3. Po wejściu do placówki należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 4. Uczniowie i słuchacze do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 5. Placówka czynna jest w godzinach: od 7.00 do 15.00
 6. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie .
 7. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 8. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 9. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane (ozonowane) co najmniej raz dziennie.

 

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

 1. Do placówki może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Do placówki uczniowie i słuchacze przychodzą o wyznaczonych godzinach.
 3. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, należy przekazać placówce co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
 4. Jeżeli pracownik placówki zaobserwuje u ucznia lub słuchacza objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia z placówki (rekomendowany własny środek transportu).
 5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Uczeń i słuchacz posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia . Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 7. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 8. Zaleca się korzystanie przez uczniów i słuchaczy z pobytu na świeżym powietrzu na terenie placówki, w tym w czasie przerw.
 9. Uczeń i słuchacz nie powinien zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów.
 10. Każda grupa ma przypisany odrębny, w miarę możliwości, boks w szatni.

 

Organizacja zajęć w centrum – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych

 1. Pracownicy centrum powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów, słuchaczy i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice oraz będą mieli do dyspozycji środki myjące i dezynfekujące a w razie potrzeby rękawiczki i fartuchy).
 3. Maseczki lub przyłbice winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 4. Podczas wykonywania czynności służbowych , wykonywanych bez kontaktu z osobami z zewnątrz, maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 5. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora centrum o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 8. Podczas realizacji zajęć, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia s
 9. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom i słuchaczom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do placówki, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 10. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi/słuchaczowi temperaturę.
 11. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 12. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych.
 13. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie i słuchacze nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 14. Zaleca się:

 

 1. Do obowiązków personelu obsługi należy także:

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u ucznia/słuchacza.

 1. Jeżeli rodzice ucznia zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do placówki.
 2. O podejrzeniu choroby ucznia muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u ucznia lub słuchacza oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora centrum.
 4. W centrum jest przygotowane pomieszczenie , tzw. Izolatorium , służące do odizolowania ucznia/słuchacza , u którego zaobserwowano podczas pobytu w centrum oznaki chorobowe.
 5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. W izolatorium uczeń/słuchacz przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać go z placówki.
 7. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców niepełnoletniego ucznia/słuchacza, SANEPiD w Bytowie oraz organ prowadzący szkołę.
 8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników placówki.
 9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się uczeń/słuchacz należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w centrum procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywał uczeń/słuchacz podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora placówki i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w centrum, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor centrum powiadamia o sytuacji, o której mowa w punkcie 2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia/słuchacza lub pracownika

W przypadku, gdy uczeń/słuchacz lub pracownik PCEZ w Bytowie został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz organem prowadzącym może podjąć decyzję o zamknięciu placówki na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

 

Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie centrum, przekazana uczniom/słuchaczom na pierwszych zajęciach oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
 5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

 

 

                                                                                                                                        

Informacja o formach kształcenia na ...Poprzedni
Szkoła branżowa II stopniaNastępny
Udostępnij wpis: Facebook Twitter Linkedin E-mail

zobacz również

Rekrutacja na Kwalifikacyjne kursy zawodowe 2024/2025
13 maja 2024

Rekrutacja na Kwalifikacyjne kursy zawodowe 2024/2025

W Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie prowadzimy nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:
więcej
Informacji o rekrutacji do Szkoły Branżowej II stopnia
28 lipca 2023

Informacji o rekrutacji do Szkoły Branżowej II stopnia

Informujemy że z powodu zbyt małej ilości chętnych Szkoła Branżowa II stopnia nie zostanie otwarta w roku szkolnym 2023/2024.
więcej
Wesołych Świąt
30 marca 2021

Wesołych Świąt

Zdrowych, spokojnych świąt Wielkanocnych, pełnych nadziei oraz miłości, Pogodnego nastroju oraz najwspanialszych rodzinnych spotkań wśród rodziny i najbliższych przy...
więcej

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

Jesteśmy placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą uczniów, młodocianych pracowników i dorosłych. W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytowie. Głównym celem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest umożliwienie uczniom i słuchaczom kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Kontakt

Powiatowe Centrum Edukacji
Zawodowej w Bytowie

ul. Wybickiego 4
77-100 Bytów
Tel.: 59 822 30 77

pn-pt: 7.00 - 15.00

sekretariat@pcez-bytow.pl